Filipiečiams 2: 5-11 Interlinear
Filipiečiams 2: 5-11 Interlinear

Filipiečiams 2: 5-11 Interlinear

Ką sako graikas?

Nors yra keletas žymių vertimų į anglų kalbą, kurie yra geresni už kitus, jie visi verčiami su šališkumu, reiškiančiu įsikūnijimą. Žemiau yra Fil 2:5-11 graikiškas tekstas, po kurio yra tarplinijinė lentelė. Tada pateikiami pažodiniai ir aiškinamieji vertimai iš išsamios tarplinijinės lentelės.

Filipiečiams 2: 5-11 (NA28)

5 Οῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

6 ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ,

7 λλʼ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος · καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς

8 ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.

9 διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ oτὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα,

10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων

11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτικύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.

graikų

Vertimas

Analizuojama

Žodynas

5  Τοῦτο

5 tai

Įvardis, įtaiga, neuter, vienaskaita

houtos – tai, ši, ši; (kaip objektas) jis, ji, tai, jie; su διά arba εἰς reiškia dėl šios priežasties

φρονεῖτε

mąstymas

Veiksmažodis, dabartis, aktyvus, liepiamasis, 2-asis asmuo, daugiskaita

phroneō – mąstyti, atsižvelgti, turėti nuomonę; to set one's mind on; turėti (tam tikrą) požiūrį

ἐν

in

Prielinksnis, valdantis datą

en – Erdviškai: viduje, viduje, ties, tarp, su; logiškai: priemonėmis, su, dėl; laiko: per, kol

ὑμῖν

tu

Įvardis, gimtoji, (be lyties), daugiskaitos, antrasis asmuo

hyminas - tu tavo

kad

Įvardis, įvardis, kasteris, vienaskaita

kariuomenė – kas, kas, ką, tas; bet kas, kažkas, tam tikras

καί

taip pat

Prieveiksmis

KA - ir; ir tada, tada; bet vis dėlto; taip pat, netgi, panašiai

ἐν

in

Prielinksnis, valdantis datą

en -Erdviškai: viduje, viduje, ties, tarp, su; logiškai: priemonėmis, su, dėl

Χριστῷ

pateptajame

Daiktavardis, Datyvas, Vyriška giminė, Vienaskaita

Christos – Kristus, Pateptasis, Mesijas, hebrajų kalbos Mesijas vertimas į graikų kalbą

Ησοῦ

Jėzuje

Daiktavardis, Datyvas, Vyriška giminė, Vienaskaita

Iēsous - Jėzus

6 ὅς

6 kas

Įvardis, įvardis, vyriškas, vienaskaita

kariuomenė - kas, kas, kas, tas; kas nors, kas nors, tam tikras

ἐν

in

Prielinksnis, valdantis datą

en – Erdviškai: viduje, viduje, ties, tarp, su; logiškai: priemonėmis, su, dėl; laiko: per, kol

μορφῇ

informuoti

Daiktavardis, gimtasis, moteriškas, vienaskaita

morphē – forma, išvaizda, forma

εοῦ

Dievo

Daiktavardis, giminė, vyriškumas, vienaskaita

Theos – Dievas, dažniausiai reiškia vieną tikrąjį Dievą; labai retais atvejais tai reiškia dievą ar deivę

ὑπάρχων

jis išgyvena

Veiksmažodis, esamasis, aktyvusis, dalyvis, vardininkas, vyriškoji giminė, vienaskaita

hyparchō – Tikrai ten būti, egzistuoti, būti, būti savo žinioje, būti būsenoje ar aplinkybėmis, turėti

οὐχ

ne

Dalelė

ou – ne, ne, jokiu būdu, visiškai ne

ἁρπαγμὸν

užgrobimas

Daiktavardis, kaltinamasis, vyriškasis, vienaskaitinis

harpagmos – Smurtinis turto užgrobimas, plėšimas; kažkas, į ką galima pretenduoti ar patvirtinti nuosavybės teisę sugriebdamas ar sugriebdamas, kažkas pretenduoja

ἡγήσατο

jis valdė pats

Veiksmažodis, aoristas, vidurinis, orientacinis, trečiasis asmuo, vienaskaita

hegeomai – Eiti priežiūros pareigas, vadovauti, vadovauti; įsitraukti į intelektualų procesą, mąstyti, svarstyti, atsižvelgti

τὸ

tai

Determinatorius, kaltinamasis, neuterinis, vienaskaitinis

ho – tas, tas, tas, kas

εἶναι

esamas

Veiksmažodis, dabartis, aktyvus, begalinis

einai – būti, egzistuoti, būti

ἴσα

lygus

Prieveiksmis

isos – lygus, vienodas; pagal susitarimą

θεῷ

Dievui

Daiktavardis, Datyvas, Vyriška giminė, Vienaskaita

Theos – Dievas, dažniausiai reiškia vieną tikrąjį Dievą; labai retais atvejais tai reiškia dievą ar deivę

7 ἀλλʼ

7 greičiau jis

Įvardis, priegaidas, vyriškoji giminė, vienaskaita, trečiasis asmuo

visi – bet, vietoj, dar, išskyrus

ἑαυτὸν

pats

Įvardis, priegaidas, vyriškoji giminė, vienaskaita, trečiasis asmuo

heautou – save, save, save, save

ἐκένωσεν

jis ištuštėjo

Veiksmažodis, aoristas, aktyvus, orientacinis, trečiasis asmuo, vienaskaita

kenoō – ištuštinti, atimti; (pass.) būti tuščiaviduriui, ištuštėjusiam, neturinčiam jokios vertės

μορφὴν

yra ovalios formos

Daiktavardis, kaltinamasis, moteriškasis, vienaskaitinis

morphē -forma, išvaizda, forma

δούλου

iš servilo

Daiktavardis, giminė, vyriškumas, vienaskaita

doulos – vergiškas, vergiškas, visiškai valdomas, kaip pav. vergijos sistemos išplėtimas

λαβών

jis gavo

Veiksmažodis, aoristas, aktyvusis, dalyvis, vardininkas, vyriška giminė, vienaskaita

lambanō -imti, gauti; (pasl.) gauti, atrinkti

ἐν

in

Prielinksnis, valdantis datą

en – Erdviškai: viduje, viduje, ties, tarp, su; logiškai: priemonėmis, su, dėl; laiko: per, kol

ὁμοιώματι

panašumas

Daiktavardis, Datyvas, Neutralis, Vienaskaita

homoiōma - forma; panašumas, panašumas; panašumo

ἀνθρώπων

vyrų

Daiktavardis, genetinis, vyriškas, daugiskaitos

anthrōpos - žmogus, žmogus; žmonija, žmonės; vyras, vyras

γενόμενος

jis buvo sukeltas

Veiksmažodis, aoristas, vidurinis, dalyvis, vardininkas, vyriškoji giminė, vienaskaita

ginomai - sukelti būti ("gen"-erate), ty (refleksiškai) tapti (atsitikti), vartojama su didele platuma (pažodžiui, perkeltine prasme, intensyviai ir pan.): - kilti, susiburti, būti (-ateiti) , -nukristi, -turėti save), būti atneštam (praeiti), (būti) ateiti (praeiti)

καὶ 

ir

Sąveika

KA – ir; (jungimas ir tęsimas) ir tada, tada; (kaip disjunktyvas)

σχήματι

madoje

Daiktavardis, Datyvas, Neutralis, Vienaskaita

schema – visuotinai pripažinta kažko būsena ar forma; kažko funkcinis aspektas

εὑρεθεὶς

jis buvo rastas

Veiksmažodis, aoristas, pasyvus, dalyvis, vardininkas, vyriškoji giminė, vienaskaita

heuriskō – (veik.) rasti, atrasti, susitikti; (vid.) gauti; (pass.) rasti

ὡς

as

Dalelė

hōs - kaip, kad, kaip, apie, kada; kaip

ἄνθρωπος

vyras

Daiktavardis, įvardis, vyriškas, vienaskaita

anthrōpos – žmogus, žmogus; žmonija, žmonės; vyras, vyras; žmonių naudojami priešingai nei gyvūnai ar dievybė

8 ἐταπείνωσεν

8 jis nusižemino

Veiksmažodis, aoristas, aktyvus, orientacinis, trečiasis asmuo, vienaskaita

tapeinoō – (veik.) žeminti (save), žeminti (save); (pass.) būti pažemintam, pažemintam, stokojančiam

ἑαυτὸν

pats

Įvardis, priegaidas, vyriškoji giminė, vienaskaita, trečiasis asmuo

heautou – save, save, save, save

γενόμενος

tapęs

Veiksmažodis, aoristas, vidurinis, dalyvis, vardininkas, vyriškoji giminė, vienaskaita

ginomai -būti, tapti, atsitikti; atsirasti, gimti

ὑπήκοος

paklusnus

Būdvardis, Vardininkas, Vyriška giminė, Vienaskaita

hypēkoos – paklusnus

μέχρι

iki

Prielinksnis, valdantis genitaliją

mechri - iki, iki taško

θανάτου

mirtis

Daiktavardis, giminė, vyriškumas, vienaskaita

Thanatos – mirtis

δέ

net

Sąveika

de – net

σταυρός

kryžiaus

Daiktavardis, giminė, vyriškumas, vienaskaita

stauros – kuolas arba stulpas (pastatytas vertikaliai), ty (specialiai), stulpas arba kryžius (kaip mirties bausmės priemonė)

9 διό

9 todėl

Sąveika

davė – Todėl būtent dėl ​​šios priežasties

καί

taip pat

Prieveiksmis

KA - ir; ir tada, tada; bet vis dėlto; taip pat, netgi, panašiai

ὁ θεός

Dievas

Daiktavardis, įvardis, vyriškas, vienaskaita

Theos – Dievas, dažniausiai reiškia vieną tikrąjį Dievą; labai retais atvejais tai reiškia dievą ar deivę

αὐτὸν

pats

Įvardis, priegaidas, vyriškoji giminė, vienaskaita, trečiasis asmuo

Automobiliai - jis ji tai; taip pat naudojamas kaip inten.p., save, save, save, save; ta pati

ὑπερύψωσεν

jis išaukštino

Veiksmažodis, aoristas, aktyvus, orientacinis, trečiasis asmuo, vienaskaita

hiperypsoō – iškelti į aukščiausią vietą

καί

ir

Prieveiksmis

KA - ir; ir tada, tada; bet vis dėlto; taip pat, netgi, panašiai

ἐχαρίσατο

apdovanotas

Veiksmažodis, aoristas, vidurinis, orientacinis, trečiasis asmuo, vienaskaita

charizomai – suteikti kaip paslaugą, ty neatlygintinai, gerumo, atleidimo ar gelbėjimo būdu

αὐτῷ

jam

Įvardis, gimtoji, vyriška, vienaskaita, trečiasis asmuo

auto - jis ji tai; taip pat naudojamas kaip inten.p., save, save, save, save; ta pati

ὁ ὄνομα

pavadinimas

Daiktavardis, galutinis, nekaltas, vienaskaita

onoma -vardas; titulas; reputacija

τὸ ὑπέρ

anapus

Prielinksnis, valdantis įtariamąjį

hiper -(acc.) aukščiau, toliau, daugiau nei; (gen.) už, vardu, vardan; vietoj

πᾶν

kiekvienas

Būdvardis, galūnė, neuter, vienaskaita

Pas – viskas, bet kas, kas, visa

ὄνομα

pavadinimas

Daiktavardis, galutinis, nekaltas, vienaskaita

onoma - vardas; titulas; reputacija

10 ἵνα

10 kad

Sąveika

hina – žymeklis, rodantis tikslą arba rezultatą: tam, kad, tam, kad būtų, tada

ἐν

at

Prielinksnis, valdantis datą

en -Erdviškai: viduje, viduje, ties, tarp, su; logiškai: priemonėmis, su, dėl

τῷ ὀνόματι

prie vardo

Daiktavardis, Datyvas, Neutralis, Vienaskaita

ho onoma -vardas; titulas; reputacija

Ησοῦ

Jėzaus

Daiktavardis, giminė, vyriškumas, vienaskaita

Iēsous -Jėzus

πᾶν

kiekvienas

Būdvardis, galūnė, neuter, vienaskaita

Pas – viskas, kas (daiktas, vienas), visuma; visada

γονύ

kelis

Daiktavardis, įvardis, nekaltas, vienaskaita

gonny – kelio

κάμψῃ

nusilenktų

Veiksmažodis, Aoristas, Aktyvus, Subjunktyvus, 3 asmuo, vienaskaita

kamptō  – pasilenkti, nusilenkti (ant kelio)

ἐπουρανίων

iš dangaus

Būdvardis, giminė, vyriškoji giminė, daugiskaita

epouranios – dangiškas, dangiškas; dangaus sferos

καί

ir

Prieveiksmis

KA - ir

ἐπιγείων

žemės

Būdvardis, giminė, vyriškoji giminė, daugiskaita

epigeios – buvimas žemėje, žemiškas

καί

ir

Prieveiksmis

KA - ir; ir tada, tada; bet vis dėlto; taip pat, netgi, panašiai

καταχθονίων

iš po žeme

Būdvardis, giminė, vyriškoji giminė, daugiskaita

katachtonio – po žeme, požeminis; tai gali reikšti mirusiuosius kaip žmonių klasę

11  καί

11  ir

Prieveiksmis

KA - ir; ir tada, tada; bet vis dėlto; taip pat, netgi, panašiai

πᾶσα

kiekvienas

Būdvardis, Vardininkas, Moteriška giminė, Vienaskaita

atsitinka – viskas, kas (daiktas, vienas), visuma; visada

γλῶσσα

kalba

Daiktavardis, įvardis, moteriškas, vienaskaita

glōssa - liežuvis; kalba

ἐξομολογήσηται

prisipažintų

Veiksmažodis, Aoristas, Vidurinis, Subjunktyvus, 3 asmuo, vienaskaita

egzomologeō – (akt.) duoti sutikimą; (vid.) atvirai prisipažinti, prisipažinti, pagirti

ὅτι

kad

Sąveika

hoti – tai; nes, kadangi; dėl

κύριος

valdovas

Daiktavardis, įvardis, vyriškas, vienaskaita

kyrios – Viešpatie, šeimininke. Tai gali būti kreipimosi į aukštesnio statuso asmenį titulas, pone, pone

Ἰησοῦς

Jėzus

Daiktavardis, įvardis, vyriškas, vienaskaita

Iēsous - Jėzus

Χριστός

pateptas

Daiktavardis, įvardis, vyriškas, vienaskaita

Christos – Kristus, Pateptasis, Mesijas, hebrajų kalbos Mesijas vertimas į graikų kalbą

εἰς

forumas

Prielinksnis, valdantis įtariamąjį

reikalavimas – į, link, į; dėl. Erdviniu požiūriu: judėjimas link arba į sritį (pratęsiamas iki tikslo); logiškai: tikslo ar rezultato žymuo

δόξαν

šlovė

Daiktavardis, kaltinamasis, moteriškasis, vienaskaitinis

Doxa – šlovė, spindesys, spindesys iš pagrindinės nuostabios šviesos prasmės; garbė, pagyrimas

εοῦ

Dievo

Daiktavardis, giminė, vyriškumas, vienaskaita

Theos – Dievas, dažniausiai reiškia vieną tikrąjį Dievą; labai retais atvejais tai reiškia dievą ar deivę

πατρός

iš tėvo

Daiktavardis, giminė, vyriškumas, vienaskaita

globėjas – tėvas, vyriškos lyties tėvas arba protėvis; pagal išplėtimą: garbės titulas, lyderis, archetipas

Pažodiniai ir aiškinamieji vertimai

Žemiau pateikiamas tiesioginis Filipiečiams 2: 5-11 atvaizdavimas, pagrįstas tarplinine lentele (Tarpinė). Tai labai atitinka graikų kalbos žodžių tvarką. Taip pat parodytas mažiau pažodinis aiškinamasis vertimas. Šie vertimai, pastoviai turintys graikų reikšmę, nesiūlo įsikūnijimo. Taip pat turėtų būti akivaizdu, kad kiekvienas ištrauka ištraukoje yra visiškai prasminga, atsižvelgiant į visos ištraukos kontekstą.

Filipiečiams 2: 5-11 Pažodinis vertimas

5 Šis mąstymas tavyje

kad ir pateptajame, Jėzuje,

6 kuris gyvena Dievo pavidalu,

ne priepuolis,

jis valdė pats

būdamas lygus Dievui,

7 greičiau ištuštino save,

jis gavo tarnystės formą,

panašus į vyrus, kuriuos jis turėjo sukelti,

ir madoje

 jis buvo rastas kaip vyras.

8 Jis nusižemino

tapęs paklusnus iki mirties

net ant kryžiaus. 

9 Todėl ir patį Dievą jis išaukštino

ir jam padovanojo

vardas yra už kiekvieno vardo

10 kad Jėzaus vardu,

kiekvienas kelias nusilenktų,

danguje ir žemėje, ir po žeme,

11 ir kiekvienas liežuvis prisipažintų

kad Viešpats Jėzus patepė

dėl Dievo, Tėvo šlovės.

Filipiečiams 2: 5-11 aiškinamasis vertimas

5 Šis mąstymas turėti jumyse,

mąstymas taip pat Mesijuje - Jėzuje,

6 kas turi Dievo išraišką,

ne asignavimas,

- tvirtino jis

būdamas Dievo įgaliotinis,

7 greičiau jis savęs nevertino,

tarno išraiška, kurią jis priėmė,

Jis buvo panašus į vyrus,

ir kompozicijoje,

jis buvo pripažintas vyru.

8 Jis nusižemino

tapęs klusnus iki mirties,

net ant kryžiaus.

9 Todėl ir pats Dievas išaukštino

ir jam padovanojo,

valdžia virš visų valdžios institucijų, 

10 Kad Jėzaus įgaliojimu,

kiekvienas kelias nusilenktų,

dangaus, žemės ir žemės tiems po žeme,

11 ir kiekvienas liežuvis prisipažintų

kad Jėzus is Viešpatie Mesijas,

Tėvo Dievo garbei.